Adatvédelem

Jelen Adatkezelési Tájékoztató Mádi Hajnalka egyéni vállalkozó
(Székhely: HU- 2112 Veresegyház, Salamon u. 1. Adószám: 69503434-1-33),
mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett https://dacapoagency.hu oldalon
(a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást,
valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással
kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Elérhetőségeink:

Adatkezelő: Mádi Hajnalka e.v.

Székhely/postázási cím: HU- 2112 Veresegyház, Salamon u. 1.

Adószám: 69503434-1-33
Nyilvántartási szám: 53277486

Elérhetőség: madihajni@gmail.com, vagy a weboldalon keresztül

 

1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”)
értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a
szolgáltatások igénybe vevő, valamint a hírlevelekre feliratkozók
(a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

a.) látogató üzenetküldési lehetősége
Neve, E-mail címe, Üzenete

A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.
Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.

2. ADATFELDOLGOZÓK

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére.
Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását
és hozzájárulását követően kerülhet sor.
Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

További kivételt képez, hogy az adatokat kizárólag a felhasználó által leadott adatokat az
email hírlevél teljesítése céljából az adatkezelő a következő félnek átadja:

Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 1 N Dearborn St., 5th Floor, Chicago, IL 60602, United States of America

A hírlevélre történő feliratkozásnál a weboldalon a Felhasználó hozzájárulását adja a marketing célú megkeresésekhez.

Ön bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az email címre küldött törlési kérelemmel.

A hírlevélről történő leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok és Ön nem kap többé tőlünk hírlevelet és értesítést.

3. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

A dacapoagency.hu weboldal tekintetében tárhelyszolgáltatóként vesszük igénybe az alábbi egyéni vállalkozót:

AB Plusz Bt
IV. Béla király utca 48.
Diósd 2049
Adószám: 21586091-2-13

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

4. COOKIE-K HASZNÁLATA

Tájékoztatjuk, hogy a https://dacapoagency.hu weboldalunkon a Felhasználó azonosításának érdekében
kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk.

Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton megkapja. Papír alapú kérelmezés esetében az esetlegesen felmerülő költségeinket felszámítjuk.

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja ennek megfelelően a Szolgáltató köteles 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

További cookie-k
Hotjar

 

5. FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

Felhasználó az alábbi jogaival élhet a Honlapon közzétett nyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján:

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁHOZ VALÓ JOG
A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA
A FELHASZNÁLÓ BÁRMIKOR JOGOSULT AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁST VISSZAVONNI, ILYEN ESETBEN A MEGADOTT ADATOKAT RENDSZEREINKBŐL TÖRÖLJÜK.
Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt írásban legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. Ha Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS
Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak a https://dacapoagency.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. 02. 27. napjától lép hatályba.